La CUP presenta al·legacions al POUM perquè no s’urbanitzi Ruanes

La formació al·lega que no es compleixen els criteris de Desenvolupament Urbanístic Sostenible. El POUM no assumeix el Pont del Vilar com un problema de ciutat i el vincula a la construcció d’un barri nou a Ruanes fet amb previsions de creixement obsolets. La CUP demana planejar l’urbanisme en funció de les necessitats de les persones com l’habitatge i no d’interessos especulatius

Avui s’esgota el termini per presentar al·legacions a la reforma del POUM, aprovat inicialment al juny del 2014 pel Ple de l’Ajuntament de Valls. El grup municipal de la CUP n’ha presentat dues, amb la voluntat de trobar acords d’aquí a l’aprovació definitiva. Les al·legacions volen evitar que s’urbanitzi una part de Ruanes. La CUP al·lega que la classificació com a sòl urbanitzable delimitat dels sectors PPU-03 “Ruanes”, PPU-04 “Cal Gaia” i “Porta de Nulles”, no compleixen els criteris de Desenvolupament Urbanístic Sostenible establerts en l’article tres del reglament de la llei d’urbanisme.

Per la CUP “s’ha acabat el temps de planejar l’urbanisme segons els interessos especulatius” i reclama prioritzar les necessitats de les persones. És per això que recorda que el gran tema pendent de l’acord del POUM és solucionar el problema de l’habitatge a través del Pla Local.

Les previsions de creixement poblacional estan obsolets

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat inicialment, estableix unes previsions de creixement poblacional i d’habitatge per a la ciutat de Valls mesurades a partir de paràmetres obsolets (Mètode d’extrapolació de taxes: cobertura de la oferta i la demanda i coeficients de mercat), que no tenen en compte ni la transformació radical del mercat immobiliari ni les profundes dificultats de nous creixements a partir de l’esclat de la bombolla immobiliària.

Fins i tot, optant per un escenari mitjà de creixement moderat, el POUM estima un creixement poblacional fins als 29.500 habitants l’any 2026 i més de 11.200 llars. Per la qual cosa, el POUM contempla aproximadament 7.400 nous habitatges, 3.400 del quals en sòl urbà i sòl urbanitzable delimitat. Aquestes estimacions de creixement són desproporcionades i han estat qüestionades pel Pla Local de l’Habitatge que revisa les xifres a la baixa i situa la població de Valls l’any 2020 entre els 25.000 i els 26.500 habitatants.

La inconsistència dels càlculs de creixement incorporats al POUM obliga a una revisió a la baixa dels creixements ubanístics previstos, especialment del planejament de sòl urbanitzable delimitat, atesa la seva desproporcionalitat respecte les necessitats de nou habitatge.

El pont del Vilar s’ha de finançar com a nova infraestructura viària dels Sistemes Generals i no pot ser utilitzat com a excusa per a construir un barri nou

La justificació per a la classificació com a sòl urbanitzable delimitat d’aquestes zones no respon, doncs, a criteris de necessitats d’habitatge. Existeix, però, una altra motivació expressada al llarg dels debats del POUM, que té a veure amb la necessitat de construir un pont entre el barri del Vilar i Ruanes per tal de millorar la mobilitat generada pels habitants del barri del Vilar. És contradictori, però, que aquest pont estigui inclòs dins el sector PPU-04, quan es tracta d’una infrastructura necessària per a la trama urbana consolidada i no per als nous creixements a l’altra banda del torrent. Entenem doncs, que la necessitat justificada del pont, pot ser resolta incorporant-lo com a nova infrastructura viària dels Sistemes Generals, i per tant, financiada a través de l’aprofitament mig resultant dels altres nous creixements previstos per aquest POUM. En cap cas, la necessitat d’un pont descongestionador d’una zona de Valls pot ser la motivació per al planejament d’un nou barri.

L’intent anterior d’urbanització d’aquests sectors a partir de l’Àrea Residencial Estratègica de Ruanes va ser aturat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, resolent a favor el contenciós administratiu interposat per la Plataforma Valls Viu i anulant l’ARE de Ruanes, entre d’altres motius, per la injustificada necessitat i urgència de nou habitatge a la ciutat de Valls.

Urbanitzar Ruanes és contrari a l’interès de Valls i obeeix només a l’interès econòmic d’Incasòl

Atès que la propietat del sòl a Ruanes és majoritàriament d’Incasol, sembla ser aquesta l’única justificació consistent per classificar aquests sectors com a sòl urbanitzable delimitat. Afavorint, per tant, l’interès d’un tercer (Incasol) per sobre de l’interès general i permetent d’aquesta manera que:

  • Es delimitin precisament els sectors més allunyats del Barri Antic del sector “Porta de Nulles”
  • Es permeti construir un barri aïllat geogràficament

Contradicció amb els criteris de Desenvolupament Urbanístic Sostenible

La incorporació dels tres sectors de Ruanes com a sòl urbanitzable delimitat no compleix els següents criteris de desenvolupament sostenible que la Llei d’Urbanisme atribueix al planejament general:

  • Minimitzar el consum de sòl.
  • Prioritzar les millores urbanes, les rehabilitacions i el desenvolupament per sobre de noves expansions.
  • Evitar el consum extensiu de sòl, no només amb una major densificació dels habitatges, sinó amb l’oferta de diversitat tipològica en funció del model més adient per a cada territori (en lloc de centrar-se en les necessitats promocionals del mercat immobiliari) i adaptant-se a les limitacions fixades per la pròpia realitat municipal i pel seu paisatge.
  • Evitar la dispersió, afavorir la preservació del paisatge, la diversitat social i la reducció de la mobilitat obligada.

Al mateix temps, les dificultats expressades per a l’abastament i sanejament d’aigües dels nous creixements a la ciutat de Valls, posen en qüestió que es compleixi amb el criteri definit també en el Reglament de la Llei d’Urbanisme de “preservació de les funcions ecològiques del sòl, la gestió del paisatge per tal de preservar-ne els valors, la utilització racional dels recursos naturals” etc.

Tags: ,