La CUP davant els moviments institucionals de Torredembarra

“En primer lloc, la CUP de Torredembarra ens desmarquem de les diferents posicions adoptades per la oposició torrenca per tal d’afrontar i gestionar la flagrant crisi institucional, entenem que s’ha evidenciat la incapacitat de totes les forces polítiques per tal d’afrontar amb responsabilitat, diàleg i consens aquesta crisi, un fet per nosaltres imprescindible per a poder gestionar el nostre municipi fins a les properes eleccions municipals de l’any vinent. És per aquest motiu, que entenem que durant les diferents negociacions per a la materialització d’un nou govern, s’han interposat actituds partidistes, personals i personalistes que han impedit entre altres coses, una sortida ètica a l’actual situació d’excepció que viu el nostre municipi, unes actituds que poden fer re-considerar el suport electoral cap a alguns partits, però al posar els interessos de partit per davant dels del conjunt de la ciutadania, no ajuden a superar aquesta crisi institucional.

En segon lloc, la CUP ens reafirmem amb l’exigència de dimissió de totes les persones imputades per aquest cas al nostre municipi; des del nostre punt de vista, aquestes persones han perdut tota la legitimitat possible i no poden tenir cap tipus de responsabilitat i càrrec publico-polític, ni de negociació ni de govern. En tot cas, entenem que cap de les sortides que ofereix la llei electoral poden posar fi a la crisi institucional ni garantir la governabilitat al nostre municipi, no obstant, entenem que per tal de fer front a situacions provisionals, ateses les circumstàncies que concorren aquests fets excepcionals, i mentre no siguin restablerts i constituïts els òrgans de govern i d’administració que la normativa aplicable estableix com a habituals en cada cas, o mentre no es doni una solució definitiva a la situació d’anormalitat que viu el nostre consistori, defensem la constitució d’una comissió gestora, tal i com estableix la disposició final 2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya; aquesta és sense cap mena de dubte la opció menys dolenta per a la correcta governabilitat, però som conscients que fins que no es duguin a terme les eleccions municipals i que les ciutadanes i ciutadans escullin amb coherència, conseqüència i responsabilitat els i les seves representants polítiques, no podrem donar per acabat el cicle d’estafa, corrupció i manca de diàleg i gestió.

Finalment, el cas de Torredembarra no és un cas aïllat, són desenes els municipis dels Països Catalans i del conjunt de l’Estat que es veuen esquitxats per fraus contra l’administració pública, entre d’altres delictes contra el bé comú. Nosaltres no ens limitem a exigir dimissions, ja que entenem que és el propi sistema polític i econòmic el culpable i el garant de que les dinàmiques corruptes aflorin, es perpetuïn, i que en molts casos, en mantinguin impunes a la nostra societat; fins que la majoria social d’aquest país no tendeixi a canviar radicalment l’actual paradigma polític i econòmic, els casos de corrupció seguiran sent l’ordre del dia”.