La CUP explica què ha ingressat i gastat Valls el 2013 perquè l’Ajuntament no ho fa

La CUP de Valls posa a disposició de la ciutadania què ha ingressat i gastat l’Ajuntament durant el 2013, ja que el govern municipal, que acaba d’aprovar la liquidació del pressupost del 2013, no ho fa. Publicat en un format accessible que permet a la ciutadania treballar i analitzar les dades, s’hi compara la previsió inicial del pressupost 2003 i l’execució de cada partida, per tal de poder valorar el compliment del pressupost al detall.

Al gener l’Observatori Municipal Ciutadà ja va deixar en evidència l’Ajuntament de Valls publicant el pressupost 2003 en excel, en un exercici de denúncia als municipis que com el de Valls ofereixen una informació deficient dels comptes públics.

La CUP demana que s’informi trimestralment de l’execució del pressupost perquè és molt difícil fer-ne un seguiment

Cada any el pressupost municipal es debat i s’aprova en dos Plens municipals i durant un període en què es poden fer al·legacions. Ara bé, durant l’any el govern fa moltes modificacions pressupostàries que no s’expliquen de forma explícita a la ciutadania ni a l’oposició.

En l’exercici del 2013 aquestes modificacions han estat de quasi el 10%, uns tres milions d’euros, una quantitat que desvirtua el debat públic del pressupost inicial aprovat.

La CUP no qüestiona la legalitat del procediment, sinó que no es faci un debat públic en el Ple de totes les modificacions pressupostàries amb els quals es modifica el pressupost.

La CUP demana que l’Ajuntament informi trimestralment a l’oposició i la ciutadania de l’estat d’execució del pressupost, de forma explícita i que es pugui entendre, ja que actualment és molt difícil seguir-ne l’evolució a través de les convocatòries i actes de les sessions informatives, juntes de govern i la manera en què se n’informa al Ple. Com ja va anunciar al gener, la CUP es compromet a elaborar periòdicament les dades d’execució del pressupost i informar-ne la ciutadania.

Amb les modificacions pressupostàries CiU incorpora diverses al·legacions rebutjades de la CUP

Les diferents modificacions pressupostàries aplicades al pressupost 2013 han donat com a resultat la incorporació de 52 de les 115 al·legacions que va presentar la CUP amb l’objectiu d’augmentar la despesa social i reduir la despesa corrent de provisions i serveis externs. Aquestes al·legacions acceptades de facto tenen un impacte en el pressupost municipal 2013 d’algun centenar de milers d’euros. Les al·legacions de la CUP reflectides en l’execució del pressupost són les següents:

-Al·legació d’increment de la partida a VallsGenera un 50%: del pressupost inicial a la incorporació de modificacions pressupostàries hi ha hagut un increment de 399.200 a 517.329, un 29,6% més.

-Benestar Social. Al·legació d’increment de les partides de programes socials i activitats en un 15%: del pressupost inicial al tancament de l’execució hi ha hagut un increment de quasi un 5%, 14.336,93€ (de 359.600 a una modificació de 373.936 i una execució de 377673,86)

-Serveis Generals. Disminució en partides per excés de provisió en diferents conceptes, com a mesura d’estalvi (al·legacions 44-48). En l’execució s’han reduït les quantitats al·legades o s’han superat:

Eliminació partida de 10.000€ d’Assessors externs generals: reducció en l’execució de 6.497

Reducció de 8.400€ en la partida de vestuari de serveis de manteniment: reducció en l’execució d’11.161€

Reducció de 1.100€ de serveis de prevenció personal: reducció en l’execució de 1.355€

Reducció de 5.000€ de despeses postals: reducció en l’execució de 3.913€

Reducció de 14.500€ d’anuncis a diaris oficials: reducció en l’execució de 10.134€

Reducció de 1.200€ en altres anuncis oficials: reducció en l’execució de 1.600€

-Edificis i Equipaments: Disminució de partides per excés de provisió en diferents conceptes, com a mesura d’estalvi (al·legacions 62-66). L’execució ha superat aquestes disminucions proposades de diversos milers d’euros.

-Hisenda i finances: Disminució de partides per excés de provisió en diferents conceptes, com a mesura d’estalvi (al·legacions 68-71). L’execució ha superat aquestes disminucions proposades de desenes de milers d’euros.

-Òrgans de govern: Supressió i disminució de partides per no considerar-se necessària la seva despesa (al·legació 74-79). L’execució ha reflectit una reducció en aquest sentit de més de 25.000€

-Òrgans de govern. Disminució de la despesa en dietes i càrrecs polítics en un 30%, tan d’assignacions com de dedicacions (al·legacions 82 i 84): l’execució ha reflectit dèbilment les propostes amb una disminució de 12.491€

-Seguretat i protecció civil. Disminució de partides per excés de provisió en diferents conceptes, com a mesura d’estalvi (al·legacions 85-90): l’execució reflecteix les propostes amb una reducció de 6338€

-Via Pública. Supressió de la partida “reparació actes vandalisme” per considerar-se que això cal que vagi dins el contracte de manteniment de l’enllumenat (al·legació 93): l’execució deixa a zero la partida inicial de 30.000€

-Serveis de manteniment i subministrament de xarxes de serveis. Disminució partides per excés de provisió en diferents conceptes, com a mesura d’estalvi (al·legacions 94-95). Reflectit en l’execució amb disminucions importants de desenes de milers d’euros, amb l’exepció del manteniment de l’enllumenat, que ha tingut un increment de 14.000€

-Urbanisme, habitatge i Medi Ambient. Disminució de partides de pagament en gestió de serveis públics del macro-contracte amb Cespa (al·legacions 110-114): s’ha vist reflectit en l’execució amb disminucions de desenes de milers d’euros.

Un estalvi net d’1,8 milions d’euros vol dir que moltes partides socials o de revitalització econòmica no s’han executat

Finalment, el pressupost 2013 amb la suma de les modificacions pressupostàries fetes al llarg de l’any pujava un total de 28.055.153€, del qual se n’ha executat un 80,79%. Això vol dir que 5,4 milions pressupostats no s’han executat i que s’ha generat 1,8 milions d’estalvi net. Això són diners que s’han deixat d’invertir. Tot i que la majoria de les partides no executades (2,3 milions) pertanyen a l’apartat d’inversions, per la CUP hi ha massa partides de cohesió social i de promoció econòmica afectades, milers d’euros que ja no s’hi podran destinar, tot i haver-hi una gran necessitat d’intervenció per la situació de crisi social i econòmica. En general, s’han deixat d’executar 100.000€ en serveis a les persones o 65.992€ en dinamització comunitària. Això afecta a partides com les següents:

 • Associacions i entitats culturals: -8.172€
 • Dinamització de l’activitat comercial: -3.500€
 • Educació infantil: -15.117€
 • Pla educatiu d’entorn: -1.200€
 • Activitats d’ensenyament: -1.014€
 • Habitatge social: -5.260€
 • Programes de sanitat: -5.000€
 • Atenció a les dones -5.817
 • Programa de joves i animació -5.318
 • Participació ciutadana -3.032
 • Programes joves -30.000

Per contra, durant l’any hi ha hagut un increment de diverses partides que per la CUP no són prioritàries i que en les al·legacions presentades proposava reduir-les o eliminar-les, com per exemple les de publicitat i subscripcions, que d’una partida inicial de 20.000€ es va modificar a 126.500 i ha acabat amb una execució de 131.303€. Les retribucions als òrgans de govern van passar de 45.000€ inicials a una modificació de 145.871€.

També hi ha hagut un gran increment en el manteniment de la via pública, de 144.000€ a una execució de 343.891€, que entre altres coses denoten una manca de planificació en inversió en instal·lacions (126.128€).

Menció a banda és la despesa en manteniment de xarxes de serveis, un àmbit de despesa que es barreja amb la nebulosa de les obligacions del macro-contracte de la UTE Valls i suggereix que l’externalització dels serveis no ha estat un bon negoci. El manteniment d’enllumenat va començar amb una previsió inicial de 21.000€ i ha acabat amb una execució de quasi 50.000€