La trampa de la recuperació de l’ocupació

L’atur registrat a l’Estat espanyol ha disminuït aquest Desembre en 107.570 persones en relació amb el mes anterior, és a dir, un 2,24% en valors relatius, situant-se així el nombre de persones aturades en 4.710.338, lo qual suposa una reducció de l’atur al llarg de l’any 2013 de 147.385 persones, un 3,04% en valors relatius. Pel que fa a Catalunya hi ha 624.872 persones aturades lo que ha suposat una disminució de l’atur registrat de 13.472 persones, un 2,11%, respecte al mes anterior, així com una disminució anual de 22.084 persones aturades, és a dir, un 3,41% menys que l’any anterior.
Aquestes dades que ofereixen les oficines dels serveis públics d’ocupació podrien semblar esperançadores però res més lluny de la realitat. Primerament cal diferenciar entre les dades de l’atur registrat i les dades trimestrals que ofereix l’Enquesta de Població Activa (EPA) (1) que són molt més aproximades a la realitat i són les que té en compte la Unió Europea. Així, cal esperar a les dades de l’EPA del quart trimestre de l’any 2013 per veure unes dades més verídiques sobre l’evolució de l’ocupació, les quals mostraran que hi ha prop de 6 milions de persones aturades i no 4.710.338 com estableixen els serveis públics d’ocupació.
Pel que fa a les dades de l’atur registrat aquestes no tenen en compte ni a les persones que estan fent cursos de formació ni a totes les persones que no renoven la demanda d’ocupació un cop esgotada la prestació o subsidi i que desisteixen per resignació i desànim en la recerca de feina a través de l’antic INEM. Un altre element explicatiu fonamental a tenir en compte és que aquesta reducció de l’atur registrat es produeix per una disminució de la població activa ja sigui per emigració (2), jubilació o com hem dit abans per desistiment en la recerca de feina. En aquest sentit les dades mostren que cada cop són menys els i les afiliades a la Seguretat Social ja que de mitjana aquest passat 2013 hi ha hagut un descens de 85.041 persones, un 0,5%, tot i l’augment de la contractació aquest passat Desembre en 64.097 cotitzants més, que són realment els llocs de treball creats aquest mes. Certament aquesta disminució dels i les afiliades a la Seguretat Social és molt menys significativa que la dels quatre anys anteriors, no obstant això, aquesta dada serveix per confirmar que es continua destruint ocupació tot i que a menor ritme. Així mateix, és important també destacar que un 39% de les persones aturades no rep cap prestació per desocupació i que 2.176.600 són persones aturades des de fa més de dos anys, segons dades de l’EPA del tercer trimestre de 2013 (3). Tot plegat, junt amb les retallades en serveis públics, fa augmentar les desigualtats socials i la pobresa.
A aquests elements d’anàlisi de les xifres de l’atur registrat cal afegir el caràcter temporal de les noves contractacions tant del Desembre, per la campanya nadalenca i de recollida d’olives a Andalusia, com de la resta de l’any 2013, on el 92% dels nous contractes han estat temporals i els contractes indefinits s’han reduït en més d’un 18%. A més cal afegir que aquests nous contractes de treball són contractes escombraries ja que la majoria són temporals, amb baixos salaris i pitjors condicions laborals, sense oblidar que molts d’ells són a temps parcial. Unes contractacions a temps parcial incentivades en la darrera reforma laboral (4) i en la seva darrera volta de rosca mitjançant un decret-llei el passat 20 de Desembre on es flexibilitza encara més aquest tipus de contractació que no significa altra cosa que els i les treballadores estiguin a plena disposició de l’empresari. En aquest sentit aquests continus canvis legislatius de la normativa laboral no busquen altra cosa que facilitar un canvi de model en les relacions laborals on es faciliti encara més l’acomiadament i es disposi d’un enorme exèrcit de reserva de mà d’obra que accepti per pura necessitat de subsistència uns llocs de treball més precaris, amb menys salaris, amb pitjors condicions de treball i amb menys drets laborals. En aquest sentit és molt significativa la valoració que fa la CEOE (patronal espanyola) de les darreres dades de l’atur registrat ja que la patronal ha insistit en la necessitat de seguir apostant per mesures de flexibilitat per a què les empreses recorrin a vies alternatives a l’acomiadament, que no es altra cosa que precaritzar encara més l’ocupació i perpetuar un mercat de treball precari basat en l’explotació.  I això és exactament el que l’actual govern estatal esta fent creant les condicions òptimes favorables a la patronal i a les multinacionals i infringint una derrota històrica a les classes populars i treballadores de l’Estat espanyol. Per tant, cal elegir: o no fer res i deixar que ens passin per damunt o organitzar-se, prendre partit i participar en les lluites socials i laborals i en la creació d’alternatives favorables a la majoria de la població.
(2)   Veure l’article “Atur, precarietat o exili”
 Jesús Gellida, membre de Revolta Global