La CUP de Valls proposa mesures per combatre la pobresa energètica

La CUP presentarà al Ple Municipal d’aquest divendres una moció amb propostes per combatre la pobresa energètica a Valls, després de constatar-ne “l’augment a la nostra ciutat i al conjunt del país, com a conseqüència de la crisi econòmica i la gestió privada de múltiples serveis de subministrament energètic i de la llar.”

Les propostes es basen en l’Informe sobre la Pobresa Energètica a Catalunya d’octubre de 2013 del Síndic de Greuges, que inclou una diagnosi de la situació i proposa una sèrie de propostes de caràcter operatiu i normatiu dirigides, entre d’altres actors, a les corporacions locals.

També es basa en la moció aprovada al Parlament de Catalunya el 7 de novembre que demana mesures legals i polítiques públiques per tal de combatre les causes d’aquest fenomen i pal·liar-ne els efectes en la societat catalana.

Les propostes, que també interpel·len a SOREA, demanen un sistema municipal de tarifació social, garantir el subministrament d’un mínim vital d’aigua potable, l’establiment d’una treva hivernal, acords o convenis amb les companyies subministradores i habilitar línies d’ajut o descomptes molt significatius.

Entre els acords de la moció en destaca el primer, que fa referència al Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social:

Primer.- Instar a la regidoria de Benestar Social, dins del marc del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social, a presentar el Pla contra la pobresa energètica durant el primer semestre del 2014, i a incloure-hi, entre d’altres, propostes d’acció encaminades a:

  1. Implantar un sistema municipal de tarifació social per a col·lectius amb insuficiència de recursos aplicat a les taxes, impostos i preus públics de l’Ajuntament;
  2. Implantar, d’acord amb SOREA, un sistema de preu social en el subministrament bàsic d’aigua de totes les llars amb poder adquisitiu reduït, especialment per a les famílies en risc d’exclusió social, a més d’establir uns criteris clars, transparents i homogenis per a concedir-lo basats en la renda familiar;
  3. Garantir el subministrament d’un mínim vital d’aigua potable, de sanejament i d’energia als domicilis de les famílies que no en puguin pagar les factures, quan el conjunt de residents tinguin ingressos mensuals regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent en cada exercici pel nombre de residents;
  4. Establir acords o convenis amb les companyIes subministradores perquè no tallin el servei en cas d’impagament per manca de recursos econòmics de les famílies, sense haver-ho comunicat prèviament a l’Ajuntament i haver permès la intervenció prèvia dels serveis socials i assistencials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per resoldre la situació;
  5. Establir acords o convenis amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per tal d’habilitar línies d’ajut o descomptes molt significatius a la cobertura del cost dels consums mínims, per als domicilis de les famílies que no en puguin pagar les factures, quan el conjunt de residents tingui ingressos mensuals regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’IRSC vigent en cada exercici, incrementant el 0,3 % per la segona persona i per cadascuna de les següents, pel nombre de residents;